Medzinárodnoprávna ochrana voľne žijúcich živočíchov v kontexte Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 1019 kB

Jana Koprlová

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 1 • strany 138-165 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cieľom predloženého príspevku je predstaviť a objasniť problematiku medzinárodnoprávnej ochrany sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov v kontexte jej určujúceho, jediného globálneho dohovoru špecializujúceho sa na ochranu migrujúcich druhov voľne žijúcich živočíchov, ich biotopov a migračných ciest, ktorým je Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, známy aj ako tzv. Bonnský dohovor. Príspevok vymedzuje pozadie jeho prijatia, základné charakteristiky, podstatu fungovania a systém ochrany v ňom zakotvený, ako aj jeho základné orgány, a súčasne objasňuje súvisiace kľúčové piliere jeho efektívneho fungovania.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; ochrana voľne žijúcich živočíchov; ochrana sťahovavých druhov; Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov; medzinárodné spoločenstvo.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/01/SEI-2019-01-Studies-Koprlova-Jana.pdf

Bibliografická citácia

KOPRLOVÁ, J. Medzinárodnoprávna ochrana voľne žijúcich živočíchov v kontexte Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 1, s. 138-165 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-01/medzinarodnopravna-ochrana-volne-zijucich-zivocichov-v-kontexte-dohovoru-o-ochrane-stahovavych-druhov-volne-zijucich-zivocichov/.