Číslo 2021-04

Číslo 2021-04

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-04
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2021-04

Štvrté číslo deviateho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo päť samostatných vedeckých štúdií napísaných v dvoch rôznych jazykoch – v angličtine a slovenčine. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na určujúce pracovnoprávne ustanovenia a praktické otázky súvisiace s problematikou stresu na pracovisku vyvolaného neprimeranými požiadavkami na výkon práce podľa slovenského právneho poriadku. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku teroristického „modus operandi“ vo svete vo vzťahu k ochrane základných ľudských práv. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky súčasnej poľskej právnej úpravy týkajúcej sa konkurencieschopnosti trhu práce a sociálneho zaťaženia zamestnávateľov v Poľsku. V poradí ďalšia štúdia predstavuje systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok spájajúcich sa s problematikou vplyvu procesnej aktivity sporových strán a uplatňovania sudcovskej koncentrácie konania na dokazovanie v slovenskom civilnom sporovom konaní. Posledná, piata štúdia ponúka čitateľovi rozsiahly hĺbkový výklad spätý s právnymi otázkami súvisiacimi s pojmom náhradného výživného v kontexte novely zákona č. 489/2021 Z.z., a to v rámci slovenského práva sociálneho zabezpečenia.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2021-04
s. 1-134 • PDF • 1908 kBŠtúdie