Sociálnoprávne inštitúty podpory starostlivosti zamestnaného rodiča o dieťa

Miloš Lacko

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 794 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 3 • strany 96-124 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na zásadné sociálnoprávne opatrenia, ktoré v súčasnosti uľahčujú zamestnanému rodičovi (mužovi) starostlivosť o dieťa v období krátko po pôrode a na novonavrhnuté opatrenia v dôsledku transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. Tieto opatrenia majú plnšie napĺňať hodnotový prístup zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičov (vyjadrený v podobe cieľa v článku 33 Charty základných práv Európskej únie). Predmetom analýzy sú rodičovská dovolenka otca dieťaťa v období krátko po pôrode (de lege ferenda otcovská dovolenka) a rodičovská dovolenka na účely prehĺbenia starostlivosti o dieťa a k nim prislúchajúce peňažné dávky, ako sú materské a rodičovský príspevok. Napokon je načrtnutá aj otázka výkonu zárobkovej činnosti rodiča počas poberania materského pokrývajúceho zavádzanú otcovskú dovolenku.

Kľúčové slová: Právo sociálneho zabezpečenia; smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158; otcovská dovolenka; otcovské; materské pre otca; rodičovská dovolenka; rodičovský príspevok; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-8183-1820

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/3/96-124

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/03/SEI-2022-03-Studies-Lacko-Milos.pdf

Autorské právaCopyright © 2022 Miloš Lacko

Licencia Creative CommonsToto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliografická citácia

LACKO, M. Sociálnoprávne inštitúty podpory starostlivosti zamestnaného rodiča o dieťa. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 3, s. 96-124 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/3/96-124.


Zoznam bibliografických odkazov

BARANCOVÁ, H., A. OLŠOVSKÁ, J. HAMUĽÁK a M. DOLOBÁČ. Slovenské pracovné právo. 1. vyd. Bratislava: Sprint 2, 2019. 663 s. ISBN 978-80-89710-48-5.

DILONGOVÁ, Ľ. Pracovné podmienky žien a matiek v kontexte judikatúry Súdneho dvora EÚ. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. 224 s. ISBN 978-80-7502-054-3.

ELSER, H., C. WILLIAMS, W. H. DOW a J. M. GOODMAN. Inequities in Paid Parental Leave across Industry and Occupational Class: Drivers and Simulated Policy Remedies. SSM – Population Health [online]. 2022, vol. 18, s. 1-11 [cit. 2022-08-26]. ISSN 2352-8273. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101045.

GREGOROVÁ, Z., M. GALVAS, J. KOMENDOVÁ, J. STRÁNSKÝ a J. ČERNÁ. Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 2018. 278 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 538. ISBN 978-80-210-8842-9.

HALÍŘOVÁ, G. Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. 192 s. ISBN 978-80-87576-92-2.

HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. 2. uprav. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 575 s. ISBN 978-80-7380-540-1.

Charta základných práv Európskej únie.

KRIŽAN, V. Prekážky v práci kvôli starostlivosti o deti. In: M. LACKO, ed. Európsky sociálny model a jeho úlohy. 1. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, s. 100-114. ISBN 978-80-568-0204-5.

MATLÁK, J. et al. Právo sociálneho zabezpečenia. 2. rozšír. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 356 s. ISBN 978-80-7380-403-9.

Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Ú.v. EÚ L 166, 2004-04-30, s. 72-116.

PHILPOTT, L. F., J. GOODWIN a M. M. SAAB. Paternal Leave and Fathers’ Mental Health: A Rapid Literature Review. International Journal of Men’s Social and Community Health [online]. 2022, vol. 5, no. SP1, s. 29-49 [cit. 2022-08-26]. ISSN 2561-9179. Dostupné na: https://doi.org/10.22374/ijmsch.v5isp1.72.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. Ú.v. EÚ L 188, 2019-07-12, s. 79-93.

TOMAN, J. Individuálne pracovné právo: Sociálna politika zamestnávateľa, pracovné podmienky niektorých skupín zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 1. vyd. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2016. 332 s. ISBN 978-80-89149-49-0.

TRÖSTER, P. et al. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstat. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 290 s. ISBN 978-80-7400-473-5.

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. In: Národná rada Slovenskej republiky [online]. 2022 [cit. 2022-08-26]. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8744.

Zákon č. 76/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.