Polish-German Dispute over WWII Reparations

Rafał Adamus

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2023-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 3. 2023
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 667 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2023 • ročník 11 • číslo 1 • strany 21-37 • ISSN 1339-5467

Abstract: This study concerns the dispute between Poland and Germany regarding war reparations for losses caused in Poland in the years 1939 – 1945. The author pointed to the relevant acts of international law. This applies to the so-called Potsdam Agreement, the declaration of the Union of Soviet Socialist Republics (hereinafter referred to as the “USSR”) on the resignation of claims against Germany, the declaration of the government of the People’s Republic of Poland on the resignation of claims, the German unification treaty. As well as in the study, the substantive position that may be presented by Poland was indicated. After the end of the World War II, there was no peace agreement between the defeated Germans and members of the anti-German coalition. This was due to emerging political differences between the victorious states. What is significant in the case is the fact that the Polish war losses were not covered in full. There are reasons to believe that Poland’s renunciation of claims in year 1953 (with effect from January 1, 1954) was invalid.

Key Words: International Law; Public International Law; War; World War II; Reparations; Compensation; the Union of Soviet Socialist Republics; Germany; Poland.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-4968-459X

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/1/21-37

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2023/01/SEI-2023-01-Studies-Adamus-Rafal.pdf

Autorské právaCopyright © 2023 Rafał Adamus

Licencia Creative CommonsToto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Bibliografická citácia

ADAMUS, R. Polish-German Dispute over WWII Reparations. Societas et iurisprudentia [online]. 2023, roč. 11, č. 1, s. 21-37 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/1/21-37.


Zoznam bibliografických odkazov

Atlantic Charter [1941-08-14].

BAINCZYK, M. Raport: Podstawy i ograniczenia prawnomiędzynarodowe reparacji wojennych ze szczególnym uwzględnieniem relacji niemiecko-polskiej [Report: Basis and International Legal Limitations of War Reparations with Particular Emphasis on German-Polish Relations]. In: M. BAINCZYK. Raporty Służb Naukowych Bundestagu w sprawie reparacji wojennych dla Polski i odszkodowań dla polskich obywateli [Reports of the Bundestag Scientific Services on War Reparations for Poland and Compensation for Polish Citizens]. 1. wyd. Poznań: Instytut Zachodni, 2018, pp. 13-38. IZ Policy Papers, nr 26(I). ISBN 978-83-61736-78-3.

BARCZ, J. and J. KRANZ. Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego: Aspekty prawa i praktyki [Reparations from Germany after the World War II in the Light of International Law: Aspects of Law and Practice]. 1. wyd. Warszawa: Elipsa, 2019. 384 p. ISBN 978-83-8017-224-1.

BIERZANEK, R. Wojna a prawo międzynarodowe [War and International Law]. 1. wyd. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. 349 p. ISBN 83-11-06789-9.

Bilateral Agreement between Poland and the USSR [1945-08-16].

Case of Eirini Lechouritou and Others v. Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias [2007-02-15]. Judgement of the Court of Justice of the European Union, 2007, C-292/05.

Constitution of the Republic of Poland [1952-07-22].

Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity [1968-11-26].

CZAPLIŃSKI, W. Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym [Responsibility for Violations of International Law in Connection with Armed Conflict]. 1. wyd. Warszawa: Scholar, 2009. 287 p. ISBN 978-83-7383-372-2.

DOMAŃSKI, L. Wojna jako tytuł prawny do wynagrodzenia za szkody i straty: Zarys teorji i praktyki prawa międzynarodowego, prywatnego i publicznego [War as a Legal Title to Compensation for Damages and Losses: An Outline of the Theory and Practice of International, Private and Public Law]. 1. wyd. Warszawa: Drukarnia Polska, 1915. 72 p.

ECKERT, J. Reparacje wojenne a rezygnacja z nich: Niemiecko-polskie stosunki z perspektywy historyczno-prawnej [War Reparations and Resignation from Them: German-Polish Relations from a Historical and Legal Perspective]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2005, vol. 67, nr 2, pp. 19-31. ISSN 0035-9629.

German Reunification Treaty [1990-10-03].

German-Soviet Nonaggression Pact [Molotov-Ribbentrop Pact] [1939-08-23].

Informacja na temat działań prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od Niemiec za straty materialne i osobowe wywołane II wojną światową podejmowanych na drodze krajowej i międzynarodowej przez: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Czarnogórę, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Holandię, Irlandię, Izrael, Litwę, Łotwę, Macedonię, Norwegię, Słowację, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy [Information on Legal Actions Related to Pursuing Compensation Claims from Germany for Material and Personal Losses Caused by the World War II, Undertaken Domestically and Internationally by: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, the Netherlands, Ireland, Israel, Lithuania, Latvia, Macedonia, Norway, Slovakia, Hungary, the Great Britain and Italy] [2017-12-27]. 1996BAS-ZSP-2123/17.

JARZĄBEK, W. Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec problemu reparacji i odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec 1953 – 1989 [The Authorities of the Polish People’s Republic towards the Problem of Reparations and Compensation from the Federal Republic of Germany 1953 – 1989]. Dzieje Najnowsze. 2005, vol. 37, nr 2, pp. 85-103. ISSN 0419-8824.

ŁASKI, P. Polskie żądania reparacji wojennych wobec Niemiec oraz żądania odszkodowawcze Niemców wobec własności poniemieckiej w Polsce z tytułu jej utraty po II wojnie światowej [Polish Demands for War Reparations against Germany and German Demands for Compensation against post-German Property in Poland for Its Loss after the World War II]. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego [online]. 2021, vol. 19, pp. 139-162 [cit. 2023-01-06]. ISSN 1730-4504. Available at: https://doi.org/10.26106/0513-ev91.

MUSZYŃSKI, M. Skuteczność oświadczenia rządu PRL z 23. 8. 1953 r. w sprawie zrzeczenia się reparacji: Rozważania w świetle prawa międzynarodowego [The Effectiveness of the Declaration of the Government of the People’s Republic of Poland of August 23, 1953, on the Waiver of Reparations: Considerations in the Light of International Law]. Kwartalnik Prawa Publicznego. 2004, vol. 4, nr 3, pp. 43-79. ISSN 1642-9591.

Opinia prawna w sprawie możliwości dochodzenia przez Polskę od Niemiec odszkodowania za szkody spowodowane przez drugą wojnę światową w związku z umowami międzynarodowymi [Legal Opinion on the Possibility of Poland Seeking Compensation from Germany for Damages Caused by the World War II in Connection with International Agreements] [2017-09-06]. BAS-WAP – 1455/17.

Opinia prawna w sprawie możliwości uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli składanego przez beneficjentów świadczeń wypłacanych przez fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, które dotyczyło nieodwołalnej rezygnacji z dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z nazistowskiego bezprawia [Legal Opinion on the Possibility of Evading the Legal Effects of the Declaration of Will Submitted by Beneficiaries of Benefits Paid by the “Polish-German Reconciliation” Foundation, which Concerned the Irrevocable Resignation from Pursuing Compensation Claims Resulting from the Nazi Lawlessness] [2017-12-29]. BAS-WAP – 2520/17.

Potsdam Agreement [1945-08-02].

RUNDSTEIN, Sz. Szkody wojenne: Teorya nadzwyczajnych indemnizacyj w prawie publicznem [War Damage: The Theory of Extraordinary Indemnity in Public Law]. 1. wyd. Warszawa: F. Hoesick, 1916. 303 p.

SANDORSKI, J. Nieważność zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych a niemieckie roszczenia odszkodowawcze [The Invalidity of Poland’s Renunciation of War Reparations and German Claims for Compensation]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2004, vol. 66, nr 3, pp. 53-69. ISSN 0035-9629.

STOLARCZYK, M. Reparacje wojenne dla Polski od Niemiec w latach 1945 – 2020 [War Reparations for Poland from Germany in 1945 – 2020]. Krakowskie Studia Międzynarodowe [online]. 2020, vol. 17, nr 2, pp. 171-194 [cit. 2023-01-06]. ISSN 2451-0610. Available at: https://doi.org/10.48269/2451-0610-ksm-2020-2-009.

The 4th Hague Convention on the Laws and Customs of War on Land [1907-10-18].

Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance [Warsaw Pact] [1955-05-14].

Treaty on the Basis of Normalization of Mutual Relations between the People’s Republic of Poland and the Federal Republic of Germany [1970-12-07].

Two Plus Four Treaty [Agreement between the two German States and four former occupiers on the reunification of Germany] [1990-09-12].

ŻERKO, S. Reparacje i odszkodowania w stosunkach między Polską a RFN (zarys historyczny) [Reparations and Compensation in Relations between Poland and Germany (Historical Outline)]. 1. wyd. Poznań: Instytut Zachodni, 2017. 38 p. IZ Policy Papers, nr 22(I). ISBN 978-83-61736-71-4.

ŻERKO, S. Sprawa niemieckich odszkodowań za II wojnę światową w stosunkach między Polską a RFN do 1991 r. [The Case of the German Compensation for the World War II in Relations between Poland and the Federal Republic of Germany until 1991]. Colloquium [online]. 2019, nr 3, pp. 101-126 [cit. 2023-01-06]. ISSN 2658-0365. Available at: https://doi.org/10.34813/06coll2019.