Číslo 2023-04

Číslo 2023-04

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2023-04
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2023-04

Štvrté číslo jedenásteho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo päť samostatných vedeckých štúdií, ako aj jednu recenziu pozoruhodnej akademickej publikácie. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia prináša čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na určujúce právne ustanovenia a praktické otázky súvisiace s aktuálnou reguláciou franchisingu v európskych jurisdikciách, spoločne s poodhalením reálnych prekážok a problémov spätých s procesmi jej prijímania na príklade Poľska. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku súvisiacu s novými právnymi inštitútmi na ochranu osôb s psychosociálnym postihnutím, zavedenými v rumunskom právnom poriadku zákonom č. 140/2022. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze zásadných legislatívnych zmien ukrajinského Trestného zákona a ukrajinského Trestného poriadku bezprostredne súvisiacich so zavedením stanného práva na Ukrajine. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok dojednania zmluvných pokút v pracovnoprávnych vzťahoch z pohľadu aktuálnej legislatívy platnej v Českej republike a Slovenskej republike. Posledná, piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku dedičského práva v Európe a jeho metamorfózy v priestore a čase, s akcentom kladeným na zodpovedajúce vývojové trendy a sociálne kontexty. Rubrika „Recenzie“, zaradená na konci aktuálneho čísla, ponúka zaujímavú recenziu pozoruhodnej rumunskej akademickej publikácie zameranej na oblasť kriminológie, ktorá, vzhľadom na jazyk vydania, rovnako dobre poslúži nielen rumunskej, ale aj moldavskej širokej právnej odbornej i laickej verejnosti.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2023-04
s. 1-151 • PDF • 2119 kBŠtúdie


Recenzie