Obsah stránky

O časopise

Ctení čitatelia, vážení priatelia,

vítame vás na webovej stránke SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA, medzinárodného internetového vedeckého časopisu zameraného na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA vychádza pod záštitou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a tematicky sa zameriava na spoločensky významné prierezové súvislosti otázok verejného a súkromného práva na národnej, nadnárodnej, ako aj medzinárodnej úrovni, zastúpeného predovšetkým odvetviami:

 • dejiny práva;
 • teória práva;
 • rímske právo;
 • cirkevné právo;
 • ústavné právo;
 • ľudské práva a základné slobody;
 • medzinárodné právo;
 • európske právo;
 • občianske právo;
 • hospodárske právo a obchodné právo;
 • pracovné právo;
 • právo sociálneho zabezpečenia;
 • správne právo;
 • právo životného prostredia;
 • finančné právo;
 • právo duševného vlastníctva;
 • trestné právo a kriminológia,

prelínajúce sa s ťažiskovými oblasťami spoločensko-vedných disciplín v najširšom zmysle, ku ktorým patria najmä:

 • medzinárodné vzťahy;
 • verejná politika;
 • verejná správa;
 • psychológia;
 • sociológia;
 • demografia;
 • manažment a marketing;
 • medzinárodné ekonomické vzťahy;
 • svetová ekonomika, nadnárodné ekonomiky a národné ekonomiky.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka priestor pre publikáciu príspevkov v podobe:

 • samostatných vedeckých štúdií, ako aj cyklov vedeckých štúdií;
 • esejí zamýšľajúcich sa nad aktuálnou spoločenskou témou či dianím;
 • recenzií publikácií vzťahujúcich sa na hlavné zameranie časopisu;
 • informácií, ako aj správ súvisiacich so základným poslaním časopisu.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA vychádza v elektronickej on-line podobe pravidelne štyrikrát ročne, a to v termínoch:

 • 31. marec – jarná edícia;
 • 30. jún – letná edícia;
 • 30. september – jesenná edícia;
 • 31. december – zimná edícia.

Webová stránka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka čitateľskej verejnosti informácie v bežnom grafickom rozhraní, a súbežne aj v grafickom rozhraní Blind Friendly pre slabozrakých čitateľov paralelne v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. V uvedených jazykoch zabezpečuje redakcia časopisu aj spätnú komunikáciu.

S úctou,

tím SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA