O časopise

Aktuálne číslo

Aktuálne vydanie vedeckého časopisu
Čítať obsah

Ctení čitatelia, vážení priatelia,

vítame vás na webovej stránke SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA, medzinárodného internetového vedeckého časopisu zameraného na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA vychádza pod záštitou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a tematicky sa zameriava najmä na spoločensky významné prierezové súvislosti otázok verejného práva a súkromného práva na národnej, nadnárodnej, ako aj medzinárodnej úrovni, pričom prijíma a publikuje výhradne pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka priestor pre publikáciu príspevkov v podobe:

  • samostatných vedeckých štúdií, ako aj cyklov vedeckých štúdií;
  • esejí zamýšľajúcich sa nad aktuálnou spoločenskou témou či dianím;
  • recenzií publikácií vzťahujúcich sa na hlavné zameranie časopisu;
  • informácií, ako aj správ súvisiacich so základným poslaním časopisu.

Časopis SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA vychádza v elektronickej on-line podobe pravidelne štyrikrát ročne, a to v termínoch:

  • 31. marec – jarná edícia;
  • 30. jún – letná edícia;
  • 30. september – jesenná edícia;
  • 31. december – zimná edícia.

Webová stránka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka čitateľskej verejnosti informácie v bežnom grafickom rozhraní, a súbežne aj v grafickom rozhraní Blind Friendly pre slabozrakých čitateľov paralelne v slovenskom a anglickom jazyku. V uvedených jazykoch zabezpečuje redakcia časopisu aj spätnú komunikáciu.

S úctou,

tím SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA