Sociálnoprávne inštitúty podpory starostlivosti zamestnaného rodiča o dieťa

Miloš Lacko

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 794 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 3 • strany 96-124 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na zásadné sociálnoprávne opatrenia, ktoré v súčasnosti uľahčujú zamestnanému rodičovi (mužovi) starostlivosť o dieťa v období krátko po pôrode a na novonavrhnuté opatrenia v dôsledku transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. Tieto opatrenia majú plnšie napĺňať hodnotový prístup zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičov (vyjadrený v podobe cieľa v článku 33 Charty základných práv Európskej únie). Predmetom analýzy sú rodičovská dovolenka otca dieťaťa v období krátko po pôrode (de lege ferenda otcovská dovolenka) a rodičovská dovolenka na účely prehĺbenia starostlivosti o dieťa a k nim prislúchajúce peňažné dávky, ako sú materské a rodičovský príspevok. Napokon je načrtnutá aj otázka výkonu zárobkovej činnosti rodiča počas poberania materského pokrývajúceho zavádzanú otcovskú dovolenku.

Kľúčové slová: Právo sociálneho zabezpečenia; smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158; otcovská dovolenka; otcovské; materské pre otca; rodičovská dovolenka; rodičovský príspevok; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-8183-1820

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/3/96-124

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/03/SEI-2022-03-Studies-Lacko-Milos.pdf

Bibliografická citácia

LACKO, M. Sociálnoprávne inštitúty podpory starostlivosti zamestnaného rodiča o dieťa. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 3, s. 96-124 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/3/96-124.