Číslo 2013-01

Číslo 2013-01

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2013-01
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2013-01

Prvé číslo časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo desať samostatných vedeckých štúdií v štyroch rôznych jazykoch – v angličtine, nemčine, slovinčine a slovenčine. V poradí prvá štúdia predstavuje čitateľom jedinečné majstrovské kodifikačné dielo v podobe rakúskeho občianskeho zákonníka, známeho tiež pod akronymom ABGB. Nasledujúca štúdia sa venuje analytickým otázkam historického pozadia a implementácie zásady rovnakého zaobchádzania v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci na príklade niekoľkých členských krajín Európskej únie. Aj tretia štúdia analyzuje a objasňuje pracovnoprávne otázky, tentoraz z pohľadu práva uzatvárať kolektívnu zmluvu v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky. V poradí ďalšia štúdia systematicky a veľmi podrobne vysvetľuje problematiku medzinárodnoprávnej zodpovednosti za škodlivé dôsledky činností, ktoré nie sú medzinárodným právom zakázané. Piata štúdia sa venuje komplexnej analýze judikatúry medzinárodných súdnych a kvázi súdnych orgánov v oblasti ochrany ľudských práv, týkajúcej sa rómskeho etnika. Nasledujúca štúdia na základe stanovenej hypotézy a s využitím regresnej analýzy verifikuje predpoklad súťaženia medzi štátmi odvíjajúceho sa od nerovnakej úrovne dane z príjmov korporácií v jednotlivých krajinách Európskej únie. Siedma štúdia predstavuje a podrobne analyzuje problematiku prevencie sociálneho vylúčenia vo vzťahu ku vzdelávaniu, a to osobitne na príklade imigrantov a ich potomkov ako sociálne zraniteľnej skupiny obyvateľstva. V poradí predposledná štúdia komplexne objasňuje, analyzuje a hodnotí na príklade Lotyšska aspekty správne fungujúceho národného inovačného systému, a napokon záverečná štúdia objasňuje, analyzuje a znázorňuje pojem a vymedzenie bezrizikových aktív, ich základné koncepty, ako aj ich úlohu a uplatnenie na súčasných finančných trhoch.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2013-01
s. 1-274 • PDF • 5930 kBŠtúdie