Judikatúra medzinárodných súdnych a kvázi súdnych orgánov v oblasti ochrany ľudských práv týkajúca sa rómskeho etnika

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2013-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2013
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 859 kB

Dagmar Lantajová

In: Societas et iurisprudentia • 2013 • ročník 1 • číslo 1 • strany 133-174 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Štúdia poukazuje na judikatúru medzinárodných orgánov týkajúcu sa ochrany práv menšín, konkrétne rómskeho etnika. Tak kvázi súdne orgány v rámci univerzálnej ochrany ľudských práv, ako aj Európsky súd pre ľudské práva a Súdny dvor Európskej únie sa touto problematikou v rámci svojich kompetencií zaoberajú. V rámci univerzálnej ochrany ľudských práv je to hlavne Výbor pre odstránenie rasovej diskriminácie, ktorý monitoruje dodržiavanie Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorého ustanovenia chránia menšiny pred diskrimináciou rasového charakteru. Európsky súd pre ľudské práva pri posudzovaní diskriminačného správania sa štátu vychádza najmä z ustanovení čl. 14 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950), ako aj Protokolu č. 12 k tomuto dohovoru. V rámci práva EÚ ide hlavne o dodržiavanie Smernice Rady 2000/43/ES (20. 06. 2000), ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. Napriek tomu, že počet podaní týkajúcich sa diskriminácie Rómov (najmä na štrasburskom súde) nie je malý, iba v niektorých prípadoch bola uznaná rasová diskriminácia.

Kľúčové slová: Ľudské práva; medzinárodné zmluvy; kvázi súdne orgány ochrany ľudských práv; Rada Európy; európsky systém ochrany ľudských práv; Európsky súd pre ľudské práva; rasová diskriminácia; rómske etnikum; Súdny dvor Európskej únie; diskriminácia.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2013/01/SEI-2013-01-Studies-Lantajova-Dagmar.pdf

Bibliografická citácia

LANTAJOVÁ, D. Judikatúra medzinárodných súdnych a kvázi súdnych orgánov v oblasti ochrany ľudských práv týkajúca sa rómskeho etnika. Societas et iurisprudentia [online]. 2013, roč. 1, č. 1, s. 133-174 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2013-01/judikatura-medzinarodnych-sudnych-a-kvazi-sudnych-organov-v-oblasti-ochrany-ludskych-prav-tykajuca-sa-romskeho-etnika/.