Abort a infanticídium v novovekom uhorskom trestnom práve

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 814 kB

Eva Repková

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 1 • strany 147-173 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Usmrtenie nenarodeného dieťaťa – abort a vražda novonarodeného dieťaťa matkou – infanticídium boli v celej histórii ľudstva pomerne častým javom. Určité kultúry tieto skutky tolerovali, v mnohých civilizáciách naopak podliehali nekompromisnému trestnému postihu, čo súviselo s vyspelosťou, s hodnotovou orientáciou danej kultúry, a tiež so zavedeným normatívnym systémom. Najmä pod vplyvom kresťanstva, ktoré dieťa od počatia považovalo za absolútnu spoločenskú hodnotu, sa ochrana nenarodených a novonarodených detí pretavila do uhorského trestného práva ako hodnota s mimoriadnym spoločenským významom. Právna úprava abortu a infanticídia fluktuovala od miernych kánonických trestov a homágia v stredoveku cez drakónske novoveké absolutistické trestné zákonníky, ktoré tieto delikty trestali takmer vždy kapitálnym trestom. Radikálny politický i kultúrny zlom predstavuje obdobie 19. storočia, ktoré je zároveň počiatkom zmierňovania trestného postihovania týchto deliktov, pričom dochádza k celkovej modifikácii hlavného účelu trestu. Štúdia bude preto osobitne zameraná na obdobie 19. storočia, s cieľom poskytnúť prehľad trestnej úpravy a súdnych rozhodnutí v súvislosti s týmito činmi v sledovanom období, s akcentom na modifikácie právnej úpravy abortu a infanticídia, ktoré sú paralelne komparované s absolutistickými zákonníkmi Habsburskej monarchie a novodobou trestnoprávnou úpravou.

Kľúčové slová: Abort; infanticídium; Büntetöjogtan; uhorský trestný zákonník; rakúsky trestný zákonník; nemanželské dieťa; slobodná matka; animovaný plod.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/01/SEI-2014-01-Studies-Repkova-Eva.pdf

Bibliografická citácia

REPKOVÁ, E. Abort a infanticídium v novovekom uhorskom trestnom práve. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 1, s. 147-173 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-01/abort-a-infanticidium-v-novovekom-uhorskom-trestnom-prave/.