Číslo 2014-01

Číslo 2014-01

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-01
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2014-01

Prvé číslo druhého ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo desať samostatných vedeckých príspevkov v štyroch rôznych jazykoch – v angličtine, španielčine, češtine a slovenčine. V poradí prvá štúdia predstavuje čitateľom poľskú políciu, jej poslanie a činnosti v úlohe agenta chrániaceho v Poľsku ľudské práva. Nasledujúca štúdia pod názvom „Prolegomena kánonického práva – charismata a jejich institucionalizace v prvotní církvi“ analyzuje kľúčové otázky kánonického práva. Aj tretia štúdia analyzuje a objasňuje historické súvislosti, tentoraz z pohľadu otázok príbuzenstva a rodinného práva platného v aztéckom mestskom štáte Tenochtitlan v predhispánskom Mexiku. V poradí ďalšia štúdia systematicky a veľmi podrobne vysvetľuje problematiku súčasných i predpokladaných budúcich možností identifikácie osôb na základe analýzy DNA v službách súdnej genetiky. Piata štúdia sa venuje komplexnej analýze otázok procesnoprávnych aspektov zodpovednosti za jadrovú škodu, osobitne v zmysle jej aktuálnej medzinárodnoprávnej úpravy. Nasledujúca štúdia ponúka čitateľom objasnenie problematiky práva na súkromie zamestnancov z pohľadu judikatúry súdov Slovenskej republiky a Českej republiky. Siedma štúdia predstavuje a podrobne analyzuje právne súvislosti otázok abortu a infanticídia v novovekom uhorskom trestnom práve. Nasledujúci vedecký príspevok komplexne objasňuje, analyzuje a hodnotí funkcie personálneho marketingu vo vnímaní podnikových manažmentov v Slovenskej republike. V poradí predposledný vedecký príspevok definuje a objasňuje na príklade sektora stavebníctva problematiku pracovnej úrazovosti v malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike, a napokon záverečný vedecký príspevok vysvetľuje, analyzuje a znázorňuje pojem a vymedzenie personálneho auditu zameraného na nerovnosť.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2014-01
s. 1-228 • PDF • 4621 kBŠtúdie