Quo vadis, súdna genetika?

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 1410 kB

Ján Miertuš – Vanda Rísová – Miroslava Vráblová

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 1 • strany 83-105 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Forenzná genetika spolu s mnohými ďalšími vednými odvetviami, ktorých sa dotýka molekulárna biológia a jej rozvoj, zažíva v súčasnosti epochálnu zmenu vďaka zavádzaniu vysokovýkonných technológií. Autori s odkazom na literatúru uvádzajú prehľad najnovších poznatkov v oblasti súdnej genetiky, ako aj niekoľko mimoriadne zaujímavých príkladov vývoja v blízkej budúcnosti. V tejto súvislosti sa javí potrebné podčiarknuť význam biomolekulárnych technológií vo vývoji, ako aj modelovania a softvérového spracovania štatistických dát pri simulácii či už downwards – genotypu, alebo upwards – fenotypu. Z kriminalistického hľadiska predstavuje metóda analýzy DNA mimoriadne vhodný nástroj na identifikáciu osôb. Ide o veľmi rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť kriminalistickej biológie. Odborníci kriminalisticko-expertízneho skúmania však považujú genetickú identifikáciu za zložitý a časovo limitovaný technologický postup.

Kľúčové slová: Metóda analýzy DNA; downwards – genotyp; upwards – fenotyp; kriminalistická biológia; súdna genetika; identifikácia osôb.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/01/SEI-2014-01-Studies-Miertus-Jan-Risova-Vanda-Vrablova-Miroslava.pdf

Bibliografická citácia

MIERTUŠ, J., V. RÍSOVÁ a M. VRÁBLOVÁ. Quo vadis, súdna genetika?. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 1, s. 83-105 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-01/quo-vadis-sudna-genetika/.