Procesnoprávne aspekty zodpovednosti za jadrovú škodu

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 771 kB

Marianna Novotná – Martina Uhliarová

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 1 • strany 106-130 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cieľom štúdie je poukázať na vzájomnú interakciu procesnoprávnych pravidiel určovania súdnej právomoci, na dopady vzájomného stretu týchto pravidiel, ako aj na iné otázky procesnoprávneho charakteru úzko súvisiace so špecifikami jadrovej legislatívy (napr. procesná legitimácia subjektov), a to z pohľadu slovenského súdu ako súdu oprávneného konať. Vzhľadom na zameranie predloženej štúdie na primárne národné procesnoprávne konotácie témy jadrovej zodpovednosti a vzhľadom na značnú komplikovanosť medzinárodných pravidiel určovania právomoci súdov, riešenie ktorej presahuje zameranie tejto štúdie, budú procesnoprávne pravidlá medzinárodných jadrových dohovorov analyzované iba do tej miery, v ktorej je nevyhnutné ich objasnenie na účely určovania príslušnosti slovenských súdov. Z obdobných dôvodov bude venovaná iba okrajová pozornosť nariadeniu Brusel I, vzťah pravidiel ktorého k pravidlám jadrovej legislatívy zmluvných i nezmluvných štátov jadrových zodpovednostných režimov si vyžaduje samostatnú analýzu.

Kľúčové slová: Zodpovednosť za jadrovú škodu; Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody; Protokol, ktorým bol revidovaný Viedenský dohovor; autorizačné rozhodnutie; nariadenie Brusel I; súdna právomoc; kauzálna vecná príslušnosť.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/01/SEI-2014-01-Studies-Novotna-Marianna-Uhliarova-Martina.pdf

Bibliografická citácia

NOVOTNÁ, M. a M. UHLIAROVÁ. Procesnoprávne aspekty zodpovednosti za jadrovú škodu. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 1, s. 106-130 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-01/procesnopravne-aspekty-zodpovednosti-za-jadrovu-skodu/.