Pracovná úrazovosť v malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 772 kB

Natália Matkovčíková

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 1 • strany 186-196 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Pracovná úrazovosť je dlhodobo sledovaným ekonomickým ukazovateľom nielen podniku, ale aj celej spoločnosti, nakoľko zasahuje životy nielen úrazom postihnutých jedincov, ale aj ich rodiny a v konečnom dôsledku má vplyv na výkonnosť celého hospodárstva. Kým príslušníci niektorých profesií sú podľa svojich osobnostných predpokladov pre výkon svojho povolania starostlivo vyberaní, psychologicky vyšetrovaní, školení, trénovaní alebo opätovne preverovaní, iné profesie sa po všeobecnom zaškolení musia s nárokmi svojej práce vyrovnávať viac-menej sami. Medzi oblasti povolaní, ktoré možno vo všeobecnosti považovať za psychicky aj fyzicky náročné, patrí najmä stavebníctvo. Príspevok pojednáva o špecifických psychologických podmienkach, súvislostiach a dôsledkoch pracovnej úrazovosti pri tejto práci. Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0053/12.

Kľúčové slová: Úrazovosť; pracovná úrazovosť; udržateľný rozvoj; malé a stredné podniky; stavebníctvo; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/01/SEI-2014-01-Studies-Matkovcikova-Natalia.pdf

Bibliografická citácia

MATKOVČÍKOVÁ, N. Pracovná úrazovosť v malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 1, s. 186-196 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-01/pracovna-urazovost-v-malych-a-strednych-podnikoch-v-slovenskej-republike/.