Funkcie personálneho marketingu vo vnímaní podnikových manažmentov v Slovenskej republike

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 711 kB

Miroslava Szarková

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 1 • strany 174-185 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Personálny marketing je moderná vedecká disciplína nadväzujúca na poznatkový aparát manažmentu, marketingu a personálneho manažmentu, ktorá v súčasnej dobe ponúka celý rad metód a postupov zameraných na vyhľadávanie potenciálnej pracovnej sily vhodnej na obsadenie pracovných miest, ktoré podnik plánuje alebo realizuje na trhu práce. Cieľom príspevku je popísať a stručne charakterizovať funkcie personálneho marketingu, ktoré personálny marketing nadobúda v súčasnej etape finančnej a hospodárskej krízy, v ktorej sa enormne zvyšujú náklady na pracovné miesto ako také. Zároveň zaznievajú hlasy o potrebe reformovať trh práce, a to v zmysle ochrany ľudí, a nie pracovných miest, čo obsahovo mení funkcie personálneho marketingu. Príspevok uvádza výsledky prieskumu funkcií personálneho marketingu, ktorý sa uskutočnil v podnikoch pôsobiacich v Slovenskej republike v roku 2013 v rámci riešenia projektu VEGA 1/0053/12.

Kľúčové slová: Personálny marketing; funkcie personálneho marketingu; trh práce; pracovná pozícia; prieskum; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/01/SEI-2014-01-Studies-Szarkova-Miroslava.pdf

Bibliografická citácia

SZARKOVÁ, M. Funkcie personálneho marketingu vo vnímaní podnikových manažmentov v Slovenskej republike. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 1, s. 174-185 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-01/funkcie-personalneho-marketingu-vo-vnimani-podnikovych-manazmentov-v-slovenskej-republike/.