K zachovaniu odmeny a/alebo nároku na primeranú dávku tehotnej zamestnankyne: prípady C-512/11 a C-513/11, TSN a YTN

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 644 kB

Viktor Križan

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 2 • strany 85-99 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok analyzuje rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach TSN a YTN, ktoré sa týkalo výkladu smerníc upravujúcich materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku a zásadu rovnosti príležitostí, ako aj rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami. Predmetom sporu bolo zamietnutie vyplatenia odmeny, ktorá sa v zmysle kolektívnych zmlúv zvyčajne vypláca počas materskej dovolenky, dvom fínskym zamestnankyniam, z dôvodu prerušenia neplatenej rodičovskej dovolenky materskou dovolenkou. Okrem komentáru predmetného rozhodnutia autor približuje aj jeho význam pre právny poriadok Slovenskej republiky.

Kľúčové slová: Materská dovolenka; rodičovská dovolenka; Súdny dvor Európskej únie; smernica 92/85/EHS; smernica 96/34/ES; odmena; podmienky podľa kolektívnej zmluvy; prípad TSN a YTN; zachovanie nárokov; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/02/SEI-2014-02-Studies-Krizan-Viktor.pdf

Bibliografická citácia

KRIŽAN, V. K zachovaniu odmeny a/alebo nároku na primeranú dávku tehotnej zamestnankyne: prípady C-512/11 a C-513/11, TSN a YTN. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 2, s. 85-99 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-02/k-zachovaniu-odmeny-a-alebo-naroku-na-primeranu-davku-tehotnej-zamestnankyne-pripady-c-512-11-a-c-513-11-tsn-a-ytn/.