Číslo 2014-02

Číslo 2014-02

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-02
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2014-02

Druhé číslo druhého ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo deväť samostatných vedeckých príspevkov v dvoch rôznych jazykoch – v angličtine a slovenčine. V poradí prvá z celkovo siedmich štúdií predstavuje čitateľom problematiku dedičského práva, a osobitne závetu z pohľadu nových, ponúkajúcich sa technológií ako výziev pre zodpovedajúcu rekodifikáciu poľského občianskeho práva. Nasledujúca štúdia analyzuje kľúčové otázky integrujúce sa do súčasného pracovného práva, a to mobbing a šikanovanie zamestnanca ako forma zneužitia práva. Tretia štúdia analyzuje a komplexne objasňuje principiálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu v podmienkach Slovenskej republiky. V poradí ďalšia štúdia sa venuje na základe analýzy konkrétnych prípadov otázkam zachovania odmeny a/alebo nároku na primeranú dávku tehotnej zamestnankyne. Nasledujúci vedecký príspevok ponúka čitateľom objasnenie otázok zákazu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie na príkladoch vybranej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Šiesta štúdia na základe uskutočneného výskumu súhrnne objasňuje, analyzuje a hodnotí problematiku štruktúry vlastností osobnosti a jej prispievania k dlhodobej zamestnateľnosti. V poradí posledná štúdia definuje a dôkladne analyzuje a hodnotí prístupnosť webových stránok ústredných orgánov štátnej správy v Slovenskej republike z hľadiska uplatňovania mechanizmu preskakovania navigácie (tzv. Skip Navigation Mechanism). Nasledujúci vedecký príspevok v podobe eseje veľmi dôkladne vysvetľuje, analyzuje a hodnotí prínos knihy Brucea G. Triggera „Porozumieť raným civilizáciám“ pre všeobecné a porovnávacie dejiny štátu a práva, a napokon posledný príspevok ponúka čitateľom informáciu o vzniku nového vedeckého časopisu pre právnu vedu v Slovenskej republike s názvom FORUM IURIS EUROPAEUM.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2014-02
s. 1-236 • PDF • 6185 kBŠtúdie


Eseje


Informácie