Mobbing a šikanovanie zamestnanca ako forma zneužitia práva

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 817 kB

Helena Barancová

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 2 • strany 35-66 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Predložená štúdia sa zameriava na aktuálnu problematiku mobbingu a šikanovania zamestnanca ako formy zneužitia práva. Autorka sa v nej osobitne venuje nasledujúcim ťažiskovým oblastiam: pojem šikany, respektíve šikanovania, šikana ako druh zneužitia práva, legislatíva Európskej únie, zahraničné právne úpravy šikany, vnútroštátna úprava šikany; pojem mobbing a jeho znaky; bossing; šikana – mobbing ako druh zneužitia práva, pojem dobré mravy; šikana a diskriminácia; obťažovanie – sexuálne obťažovanie, pokyn na obťažovanie.

Kľúčové slová: Antidiskriminačný zákon; diskriminácia; zákaz diskriminácie; dôkazné bremeno; šikanovanie v práci; mobbing; bossing; obťažovanie; sexuálne obťažovanie; pokyn na diskrimináciu; zamestnanec; bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Dohovor o ľudských právach a základných slobodách; Zákonník práce Slovenskej republiky; dobré mravy v pracovnom práve; zákaz zneužitia práva; právo Európskej únie.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/02/SEI-2014-02-Studies-Barancova-Helena.pdf

Bibliografická citácia

BARANCOVÁ, H. Mobbing a šikanovanie zamestnanca ako forma zneužitia práva. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 2, s. 35-66 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-02/mobbing-a-sikanovanie-zamestnanca-ako-forma-zneuzitia-prava/.