Kniha Bruce G. Triggera Porozumieť raným civilizáciám a jej prínos pre všeobecné a porovnávacie dejiny štátu a práva

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: esej
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 841 kB

Peter Vyšný

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 2 • strany 179-206 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Text je esejou, v ktorej sa približuje obsah knihy Porozumieť raným civilizáciám a poukazuje sa na jej prínos pre vedu dejín štátu a práva, chápanú ako na globálnej úrovni operujúcu a porovnávajúcu vedu. Prínos knihy pre vedu dejín štátu a práva je najmä nasledujúci: kniha oboznamuje s u nás málo známymi, ako aj neznámymi, pre dejiny štátu a práva užitočnými dielami a názormi zahraničných sociálnych vedcov a s medzinárodnými spoločenskovednými diskusiami; kniha zahŕňa podnetné teoretické a metodologické úvahy, napríklad o komparatívnej metóde, ako aj sofistikovaný postup vymedzenia predmetu výskumu (t.j. raná civilizácia); kniha komplexne charakterizuje skúmané rané civilizácie a prináša zaujímavé a objavné zistenia a závery, využiteľné v dejinách štátu a práva.

Kľúčové slová: Raná civilizácia; komparatívna metóda; podobnosti a rozdiely; prínos.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/02/SEI-2014-02-Essays-Vysny-Peter.pdf

Bibliografická citácia

VYŠNÝ, P. Kniha Bruce G. Triggera Porozumieť raným civilizáciám a jej prínos pre všeobecné a porovnávacie dejiny štátu a práva. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 2, s. 179-206 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-02/kniha-bruce-g-triggera-porozumiet-ranym-civilizaciam-a-jej-prinos-pre-vseobecne-a-porovnavacie-dejiny-statu-a-prava/.