Vladár, Vojtech: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve [Remedia Spolii in the Medieval Canon Law]. Praha: Leges, 2014. 236 p. ISBN 978-80-7502-050-5

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: recenzia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 9. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 489 kB

Miriam Laclavíková – Štefan Siskovič

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 3 • strany 217-219 • ISSN 1339-5467

Abstract: Reviewing the monograph Vladár, Vojtech: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve [Remedia Spolii in the Medieval Canon Law].

Key Words: Review; Monograph; Remedia Spolii; Medieval Canon Law.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/03/SEI-2015-03-Reviews-Laclavikova-Miriam-Siskovic-Stefan.pdf

Bibliografická citácia

LACLAVÍKOVÁ, M. a Š. SISKOVIČ. Vladár, Vojtech: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve [Remedia Spolii in the Medieval Canon Law]. Praha: Leges, 2014. 236 p. ISBN 978-80-7502-050-5. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 3, s. 217-219 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-03/vladar-vojtech-remedia-spolii-v-stredovekom-kanonickom-prave-remedia-spolii-in-the-medieval-canon-law-praha-leges-2014-236-p-isbn-978-80-7502-050-5/.