Aktuálne problémy inštitútu vymenovania na príklade riaditeľa súkromnej školy podľa práva Českej republiky

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 769 kB

Martin Štefko

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 1 • strany 21-41 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je analyzovať podstatu vymenovania ako jedného z dvoch spôsobov vzniku pracovného pomeru. Na príklade peripetií vymenovania riaditeľa základnej a strednej školy súkromného zriaďovateľa demonštrujeme vývoj predmetného inštitútu. Na podklade popísaných zmien v pracovnoprávnych a iných predpisoch možno dospieť k záveru, že po takmer 50 rokoch sa vymenovanie pevne usídlilo (prostredníctvom novej úpravy štátnej služby) ako inštitút pracovnoprávny, ktorým vzniká pracovný pomer, pretože tak ustanovujú Zákonník práce alebo osobitné právne predpisy. Pre účely teoretickej klasifikácie by bolo vhodné považovať menovanie, s ktorým vyslovil budúci zamestnanec súhlas, za zmluvu, na ktorú sa v súlade so všeobecnou úpravou uvedenou v Zákonníku práce aplikujú subsidiárne ustanovenia všeobecného občianskeho práva vzťahujúce sa na záväzky.

Kľúčové slová: Pracovné právo; riaditeľ; škola; atypický pracovný pomer; vymenovanie; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/01/SEI-2016-01-Studies-Stefko-Martin.pdf

Bibliografická citácia

ŠTEFKO, M. Aktuálne problémy inštitútu vymenovania na príklade riaditeľa súkromnej školy podľa práva Českej republiky. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 1, s. 21-41 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-01/aktualne-problemy-institutu-vymenovania-na-priklade-riaditela-sukromnej-skoly-podla-prava-ceskej-republiky/.