Číslo 2016-01

Číslo 2016-01

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-01
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2016-01

Prvé číslo štvrtého ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo šesť samostatných vedeckých štúdií v dvoch rôznych jazykoch – v angličtine a slovenčine. Úvodná štúdia predstavuje veľmi komplexne, systematicky a prehľadne aktuálne problémy inštitútu vymenovania na príklade riaditeľa súkromnej školy podľa práva Českej republiky. Nasledujúca štúdia ponúka čitateľom systematicky pripravený nový návrh právnej úpravy darovacej zmluvy podľa slovenského právneho poriadku. Tretia štúdia prináša sprehľadnenie, vysvetlenie, ako aj veľmi precíznu analýzu kľúčových pilierov problematiky cielených sankcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, vrátane dôsledného objasnenia ich nasadenia a pôsobenia. Štvrtá štúdia starostlivo objasňuje, analyzuje a hodnotí aktuálny právny stav a kľúčové zistenia vzťahujúce sa na otázky premlčania úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Nasledujúca štúdia precízne analyzuje a na podklade prieskumu uskutočneného v podmienkach Slovenskej republiky objasňuje a s vybranými zahraničnými krajinami z mikroekonomického pohľadu porovnáva rozhodujúce ukazovatele finančnej autonómie obcí. Posledná štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo hodnotí prístupnosť webových stránok ústredných verejno-správnych orgánov v Banskobystrickom samosprávnom kraji z hľadiska uplatňovania mechanizmu preskakovania navigácie (tzv. Skip Navigation Mechanism).


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2016-01
s. 1-190 • PDF • 5259 kBŠtúdie