Premlčanie úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 670 kB

Daniela Hlobíková

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 1 • strany 104-121 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok analyzuje vplyv plynutia času na sekundárne práva, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinnosti dlžníka plniť včas a riadne – na úroky z omeškania, ktoré vznikajú ako zodpovednostný nárok ex lege, a na zmluvnú pokutu ako zabezpečovací inštitút, ktorým môže byť okrem iného zabezpečené včasné plnenie dlžníka. Bližšie sa venujeme režimu premlčania sekundárnych práv a analyzujeme vplyv premlčania primárnej právnej povinnosti na vznik a premlčanie uvedených sekundárnych povinností.

Kľúčové slová: Porušenie zmluvných povinností; omeškanie; úroky z omeškania; zmluvná pokuta; premlčanie; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/01/SEI-2016-01-Studies-Hlobikova-Daniela.pdf

Bibliografická citácia

HLOBÍKOVÁ, D. Premlčanie úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 1, s. 104-121 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-01/premlcanie-urokov-z-omeskania-a-zmluvnej-pokuty/.