Právní úprava násilí na pracovišti (mobbingu) ve Španělsku

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 12. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 778 kB

Eva Šimečková

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 4 • strany 160-191 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Španělský právní řád neupravuje v žádném (obecném) zákoně výslovnou ochranu zaměstnanců před mobbingem (výjimkou je pouze oblast veřejné správy). Násilí na pracovišti porušuje základní práva a svobody zakotvené v ústavě, zejména právo na rovné zacházení a právo na lidskou důstojnost. Přestože Zákoník práce ani Zákon o předcházení pracovních rizik neobsahují definici zákazu mobbingu, ochranu zaměstnanců je možné dovodit z obecných ustanovení. Právní úpravu správního trestání v pracovněprávních vztazích nalezneme v Zákonu o přestupcích a sankcích v sociálním pořádku. Soudní ochranu v případě porušení pracovněprávních předpisů poskytuje Sociální soudní řád. Činnost inspekce práce v oblasti obtěžování a násilí na pracovišti upravuje vyhláška, která stanoví postup ve správním řízení. Významnou roli při řešení případů mobbingu má judikatura soudů.

Klíčová slova: Násilí na pracovišti; mobbing; rovné zacházení; diskriminace; právo na lidskou důstojnost; Zákoník práce; prevence pracovních rizik; správní odpovědnost zaměstnavatele; správní delikt; přestupek; pracovní soudnictví; inspekce práce a sociálního zabezpečení; správní řízení; Španělsko.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/04/SEI-2016-04-Studies-Simeckova-Eva.pdf

Bibliografická citácia

ŠIMEČKOVÁ, E. Právní úprava násilí na pracovišti (mobbingu) ve Španělsku. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 4, s. 160-191 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-04/pravni-uprava-nasili-na-pracovisti-mobbingu-ve-spanelsku/.