Číslo 2016-04

Číslo 2016-04

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-04
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2016-04

Štvrté číslo štvrtého ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo osem samostatných vedeckých štúdií, ako aj jednu recenziu významnej vedeckej monografie v troch rôznych jazykoch – v angličtine, češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia predstavuje čitateľom veľmi komplexne, systematicky a podrobne otázky diskriminácie v predzmluvných vzťahoch a jej riešenie v rámci pracovného práva z pohľadu aktuálnej judikatúry Európskeho súdneho dvora. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku zodpovednosti za pomocníka podľa paragrafu 2914 nového českého Občianskeho zákonníka. Tretia štúdia precízne analyzuje a súčasne objasňuje principiálne otázky vzťahujúce sa na posilnenie práv poistencov českého dôchodkového poistenia, s prihliadnutím na rozvoj hardwarového a softwarového vybavenia nositeľa poistenia. V poradí ďalšia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky súčasného právneho režimu Arktídy v kontexte relevantných noriem medzinárodného práva verejného. Piata štúdia podrobne analyzuje, sprehľadňuje a vysvetľuje ochrannú funkciu slovenského pracovného práva v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch z pohľadu relevantných pracovnoprávnych a trestnoprávnych aspektov štrajku. Nasledujúca štúdia ponúka čitateľom vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok právnej úpravy násilia na pracovisku podľa aktuálneho španielskeho právneho poriadku, s osobitným dôrazom kladeným na problematiku mobbingu. Siedma štúdia je venovaná spoločensky determinujúcim otázkam postavenia a miesta polície v spoločnosti a v štáte, interpretovaným z pohľadu aktuálneho ťažiskového právno-interdisciplinárneho kontextu. V poradí posledná štúdia sprehľadňuje základné legislatívne skutočnosti vzťahujúce sa na trestnú zodpovednosť spájajúcu sa s používaním facebookových reakčných tlačidiel vyvolávajúcich prejavy nenávisti podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Rubrika „Recenzie“, zaradená na konci, ponúka čitateľom recenziu novej jedinečnej, v anglickom jazyku napísanej kolektívnej vedeckej monografie zameranej na problematiku tzv. eurozločinov v právnych systémoch Českej republiky a Slovenskej republiky.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2016-04
s. 1-258 • PDF • 3927 kBŠtúdie


Recenzie