Ekonomická a finančná gramotnosť ako súčasť manažérskych zručností absolventov vysokých škôl

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: esej
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 616 kB

Miroslava Szarková

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 1 • strany 190-199 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: V súčasnej dobe vstupujú do manažérskych pozícií odborníci rôzneho vzdelania a rôznych profesií, čo môže mať, a často aj má za následok prijímanie nie vždy adekvátnych rozhodnutí a postupov v oblasti finančného, ako aj ekonomického riadenia podnikov. Príspevok analyzuje význam a potrebu zvýšenia ekonomickej a finančnej gramotnosti ako súčasti manažérskych zručností. Zameriava sa na zdôvodnenie ekonomickej a finančnej gramotnosti, hlavne u absolventov rôznych, nemanažérskych študijných programov, ktorí sú v manažérskych pozíciách, respektíve ktorí sa na výkon manažérskych pozícií pripravujú. Poukazuje na skutočnosť, že ekonomická a finančná gramotnosť je komplexná manažérska zručnosť, ktorá okrem vzdelania v manažérskych disciplínach obsahuje tiež ekonomické, legislatívne a sociálno-psychologické poznatky a vedomosti. Predložený príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0662/15.

Kľúčové slová: Ekonomická gramotnosť; finančná gramotnosť; manažérske zručnosti.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/01/SEI-2017-01-Essays-Szarkova-Miroslava.pdf

Bibliografická citácia

SZARKOVÁ, M. Ekonomická a finančná gramotnosť ako súčasť manažérskych zručností absolventov vysokých škôl. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 1, s. 190-199 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-01/ekonomicka-a-financna-gramotnost-ako-sucast-manazerskych-zrucnosti-absolventov-vysokych-skol/.