Číslo 2017-01

Číslo 2017-01

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-01
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2017-01

Prvé číslo piateho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo sedem samostatných vedeckých štúdií, ako aj dve vedecké eseje v štyroch rôznych jazykoch – v angličtine, ruštine, češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia predstavuje čitateľom veľmi komplexne, systematicky a podrobne otázky čestnosti platiteľov daní ako faktora štátnej bezpečnosti na Ukrajine z pohľadu skutočného stavu ukrajinskej daňovej legislatívy, ako aj súdnej praxe. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku nekalých obchodných praktík a nečestných zmluvných podmienok v Slovenskej republike a ich reflexie v slovenskej judikatúre. Tretia štúdia precízne analyzuje a súčasne objasňuje principiálne legislatívne otázky vzťahujúce sa na aktuálnu právnu úpravu mobbingu vo verejnej správe v Španielsku. V poradí ďalšia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky trestného činu neodvedenia dane a poistného z pohľadu jeho právnej úpravy v Slovenskej republike. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje postavenie žien v medzinárodnom práve s ohľadom na rodovú rovnosť v mierových misiách Organizácie Spojených národov. Nasledujúca štúdia ponúka čitateľom vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok slovenskej právnej úpravy inštitútu zmieru v rozhodcovskom konaní. Siedma štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo porovnáva zmeny zaznamenané v prístupnosti webových stránok ústredných orgánov štátnej správy v Slovenskej republike z hľadiska uplatňovania mechanizmu preskakovania navigácie (tzv. Skip Navigation Mechanism) v období rokov 2014 až 2017. Nasledujúci vedecký príspevok predstavuje a hĺbkovo objasňuje problematiku dôležitosti ekonomickej a finančnej gramotnosti ako súčasti manažérskych zručností absolventov vysokých škôl. Deviaty, v poradí posledný vedecký príspevok je venovaný kľúčovým manažérsko-právnym aspektom vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako ľudských zdrojov každého podnikateľského subjektu.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2017-01
s. 1-228 • PDF • 6078 kBŠtúdie


Eseje