K problematike trestného činu neodvedenia dane a poistného

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 658 kB

Martina Kantorová

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 1 • strany 80-96 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autorka sa v príspevku sústreďuje na problematiku trestného činu neodvedenia dane a poistného z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky. Analyzuje jeho súčasnú právnu reguláciu a súvisiace inštitúty, zamýšľa sa nad nedostatkami platnej právnej úpravy a poskytuje možné návrhy a riešenia de lege ferenda.

Kľúčové slová: Neodvedenie dane a poistného; trestný čin; Trestný zákon; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/01/SEI-2017-01-Studies-Kantorova-Martina.pdf

Bibliografická citácia

KANTOROVÁ, M. K problematike trestného činu neodvedenia dane a poistného. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 1, s. 80-96 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-01/k-problematike-trestneho-cinu-neodvedenia-dane-a-poistneho/.