Postavenie žien v medzinárodnom práve – rodová rovnosť v mierových misiách Organizácie Spojených národov

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 762 kB

Kristián Blaškovič

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 1 • strany 97-119 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Postavenie žien v medzinárodných vzťahoch sa v posledných rokoch značne zmenilo. V danej súvislosti sa javí, že Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) bola prelomová, nakoľko sa ako prvá venovala problémom sexuálneho násilia páchaného na dievčatách a ženách počas ozbrojených konfliktov. Neskôr sa Bezpečnostná rada začala venovať ženám nielen ako obetiam, ale i ako aktérkam v bezpečnostných vzťahoch, čo viedlo k výzvam na ich väčšie rozmiestňovanie v mierových misiách. Predložený príspevok sa venuje úlohe, ktorú môžu ženy zohrať v týchto misiách. Účelom ich rozmiestňovania je nielen presadzovať rodovú rovnosť, ale aj čeliť problému sexuálneho zneužívania páchaného mužskými príslušníkmi mierových misií. Navyše, ženy môžu výrazným spôsobom prispievať k získaniu dôvery miestnych žien, nakoľko iba ony sú schopné ich pochopiť a reagovať na ich problémy. Aj napriek tomu, že ženy môžu byť veľmi úspešné pri plnení mandátu misie, stále sú rozmiestňované iba v obmedzených počtoch.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo; ženy; postavenie žien v medzinárodnom práve; rodová rovnosť; mierové misie; Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/01/SEI-2017-01-Studies-Blaskovic-Kristian.pdf

Bibliografická citácia

BLAŠKOVIČ, K. Postavenie žien v medzinárodnom práve – rodová rovnosť v mierových misiách Organizácie Spojených národov. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 1, s. 97-119 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-01/postavenie-zien-v-medzinarodnom-prave-rodova-rovnost-v-mierovych-misiach-organizacie-spojenych-narodov/.