Kľúčové momenty vývoja, súčasná podoba a inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu kozmického priestoru a nebeských telies

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 826 kB

Juraj Jankuv

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 2 • strany 50-84 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je identifikovať a analyzovať kľúčové momenty vývoja, súčasnú podobu, ako aj inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu kozmického priestoru a nebeských telies v duchu existujúcich obyčajových, zmluvných i nezáväzných soft law noriem medzinárodného verejného práva. Tieto analýzy umožnia identifikovať najdôležitejšie problémy a výzvy medzinárodného kozmického práva ako jedného z najmladších pododvetví medzinárodného práva verejného.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; kozmický priestor; nebeské telesá; medzinárodné organizácie; medzinárodné orgány.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/02/SEI-2017-02-Studies-Jankuv-Juraj.pdf

Bibliografická citácia

JANKUV, J. Kľúčové momenty vývoja, súčasná podoba a inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu kozmického priestoru a nebeských telies. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 2, s. 50-84 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-02/klucove-momenty-vyvoja-sucasna-podoba-a-institucionalne-zabezpecenie-medzinarodnopravneho-rezimu-kozmickeho-priestoru-a-nebeskych-telies/.