Číslo 2017-02

Číslo 2017-02

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-02
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2017-02

Druhé číslo piateho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo deväť samostatných vedeckých štúdií v troch rôznych jazykoch – v angličtine, češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na otázky poprvopovojnového vzrastu maďarského antisemitizmu ako predpokladu prijatia prvého protižidovského zákona v Maďarsku i v Európe v 20. storočí. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku uplatňovania alternatívnych sankcií v súčasnom španielskom trestnom práve. Tretia štúdia precízne analyzuje a súčasne chronologicky a veľmi podrobne objasňuje principiálne otázky vzťahujúce sa na kľúčové momenty vývoja, súčasnú podobu a inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu kozmického priestoru a nebeských telies. V poradí ďalšia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky miery nebezpečenstva ako kritéria prísnosti deliktnej zodpovednosti, s osobitným dôrazom kladeným na právny poriadok Slovenskej republiky. Piata štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok vplyvu postmoderny na úvahy o rozvoji diskurzu v rámci výučby, osobitne v oblastiach právnického vzdelávania. Nasledujúca štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku súčasnej vládnej politiky boja s korupciou a jej dopady na subjekty pôsobiace vo verejnej správe v Českej republike. Siedma štúdia predstavuje a hĺbkovo objasňuje problematiku dôležitosti uplatňovania metód vzdelávania v ďalšom profesijnom vzdelávaní zameranom na podporu ekonomickej gramotnosti zamestnancov v slovenskom zdravotníctve. Predposledná štúdia je venovaná analýze kľúčových ekonomických súvislostí vývoja miery nezamestnanosti a investícií. Posledná, deviata štúdia dôkladne analyzuje a hĺbkovo porovnáva zmeny zaznamenané v prístupnosti webových stránok všetkých samosprávnych krajov v Slovenskej republike z hľadiska uplatňovania mechanizmu preskakovania navigácie (tzv. Skip Navigation Mechanism) v období rokov 2014 až 2017.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2017-02
s. 1-212 • PDF • 4672 kBŠtúdie