Vplyv postmoderny na úvahy o rozvoji diskurzu v rámci výučby

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 716 kB

Štefan Siskovič – Matúš Repka – Roman Gorelka

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 2 • strany 108-125 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok načrtáva minulé, súčasné a budúce možné smery vo výučbe humanitných vied, so zameraním kladeným na súčasnú situáciu slovenských univerzít. Spoločenská potreba udržiavať určitú kvalitu humanitného vzdelávania sa demonštruje na probléme interpretácie. Často sa môžeme stretnúť s názorom, že obsah nášho jazyka sa utvára interpretáciou – výkladom, či už sveta okolo nás, alebo aj samotných textov. Problémom je, ak subjekt k takejto činnosti v rámci vzdelávacieho procesu nepristupuje aktívne. Následkom totiž býva redukcia informačného obsahu učiva, čo vedie študenta k pasívnemu a nekritickému preberaniu presvedčení rôzneho druhu. Uvedený jav je pritom nežiaduci nielen v oblasti právnej interpretácie, ale je predovšetkým nebezpečný pre normálne fungovanie demokracie. Výučba v malých skupinách je preto navrhovaným prístupom, pomocou ktorého možno dosiahnuť, aby vzdelávanie viedlo študentov k vykonávaniu aktívnej interpretácie, a tým podnietilo diskurz a tvorbu stabilnej demokratickej spoločnosti.

Kľúčové slová: Postmoderna; diskurz; dekonštrukcia; humanitné vedy; štrukturalizmus.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/02/SEI-2017-02-Studies-Siskovic-Stefan-Repka-Matus-Gorelka-Roman.pdf

Bibliografická citácia

SISKOVIČ, Š., M. REPKA a R. GORELKA. Vplyv postmoderny na úvahy o rozvoji diskurzu v rámci výučby. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 2, s. 108-125 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-02/vplyv-postmoderny-na-uvahy-o-rozvoji-diskurzu-v-ramci-vyucby/.