Miera nebezpečenstva ako kritérium prísnosti deliktnej zodpovednosti

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 814 kB

Marianna Novotná

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 2 • strany 85-107 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Rozsah očakávanej ujmy, ktorá hrozí, a miera pravdepodobnosti vzniku ujmy sú jedným (nie však jediným) z kritérií, na základe ktorých dochádza k normatívnemu vymedzeniu prísnosti zodpovednosti za spôsobenú škodu, a to nielen v zmysle „tradičného“ rozlišovania dichotómie zodpovednosti založenej na zavinení a zodpovednosti nezaloženej na zavinení, ale i v rámci plynulého procesu „sprísňovania“ zodpovednosti – od čistej formy subjektívnej zodpovednosti po objektívnu zodpovednosť bez možnosti liberácie pomocou špecifických regulatívnych prostriedkov a mechanizmov.

Kľúčové slová: Deliktné právo; nebezpečenstvo; riziko; prísna zodpovednosť; zodpovednosť založená na zavinení; kritériá prísnosti zodpovednosti; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/02/SEI-2017-02-Studies-Novotna-Marianna.pdf

Bibliografická citácia

NOVOTNÁ, M. Miera nebezpečenstva ako kritérium prísnosti deliktnej zodpovednosti. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 2, s. 85-107 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-02/miera-nebezpecenstva-ako-kriterium-prisnosti-deliktnej-zodpovednosti/.