Poprvopovojnový vzrast maďarského antisemitizmu ako predpoklad prijatia prvého protižidovského zákona v Maďarsku i v Európe v 20. storočí

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 647 kB

Peter Mosný

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 2 • strany 23-37 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Závery prvej svetovej vojny mali pre Uhorské kráľovstvo zničujúce následky. Jeho územný i štátoprávny rozpad, s následným vznikom nástupníckeho maďarského štátu, sprevádzal politický, ekonomický i celkový spoločenský chaos. Súčasne sa nastoľovala otázka zodpovednosti za prehru v celosvetovom konflikte. Obetným baránkom sa stali maďarskí Židia. Stúpajúci antisemitizmus širokých vrstiev maďarského národa vyústil do prijatia prvého maďarského i celoeurópskeho protižidovského zákona v 20. storočí – zákonného článku XXV/1920.

Kľúčové slová: Nástupnícky maďarský štát; antisemitizmus; maďarskí Židia; „numerus clausus“.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/02/SEI-2017-02-Studies-Mosny-Peter.pdf

Bibliografická citácia

MOSNÝ, P. Poprvopovojnový vzrast maďarského antisemitizmu ako predpoklad prijatia prvého protižidovského zákona v Maďarsku i v Európe v 20. storočí. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 2, s. 23-37 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-02/poprvopovojnovy-vzrast-madarskeho-antisemitizmu-ako-predpoklad-prijatia-prveho-protizidovskeho-zakona-v-madarsku-i-v-europe-v-20-storoci/.