Kontrola elektronickej komunikácie zamestnanca v rozhodovacej činnosti súdov

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 753 kB

Silvia Beierová

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 4 • strany 162-186 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Monitorovanie elektronickej komunikácie zamestnanca sa stalo efektívnym nástrojom na kontrolu plnenia pracovných úloh a povinností zamestnanca. Ide však o zásadný zásah do súkromia zamestnanca, a to aj v prípade, ak zamestnávateľ obmedzil používanie pracovného počítača výlučne na plnenie pracovných úloh. Analýzou judikátov a syntézou záverov súdov v analogických prípadoch možno dospieť k záveru, že v kolízii záujmu na ochrane súkromia zamestnanca na jednej strane a záujmu zamestnávateľa na ochrane vlastníctva na strane druhej sa súdy v poslednom období priklonili na stranu záujmov zamestnávateľa. Istý odklon možno pozorovať v rozhodnutí Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Bărbulescu proti Rumunsku, ktoré precizuje kritériá, ktoré musia byť posúdené v rozhodovacej činnosti vnútroštátnych orgánov. Zamestnanec musí byť informovaný o možnosti monitorovania jeho komunikácie, o jeho dôvodoch a povahe.

Kľúčové slová: Pracovné právo; judikatúra; vnútroštátne súdy; Európsky súd pre ľudské práva; Súdny dvor Európskej únie; monitorovanie e-mailov zamestnanca; kontrola elektronickej komunikácie; súkromie zamestnanca; ochrana súkromia.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/04/SEI-2017-04-Studies-Beierova-Silvia.pdf

Bibliografická citácia

BEIEROVÁ, S. Kontrola elektronickej komunikácie zamestnanca v rozhodovacej činnosti súdov. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 4, s. 162-186 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-04/kontrola-elektronickej-komunikacie-zamestnanca-v-rozhodovacej-cinnosti-sudov/.