Číslo 2017-04

Číslo 2017-04

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-04
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2017-04

Štvrté číslo piateho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo osem samostatných vedeckých štúdií, jednu vedeckú esej, ako aj jednu informáciu v štyroch rôznych jazykoch – v angličtine, ruštine, češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na otázky zahraničných skúseností a perspektív implementácie derivatívnej žaloby v právnom poriadku Ukrajiny. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku inštitútov odstúpenia a výpovede vo vzťahu k pracovnoprávnym zmluvám a dohodám v pracovnom práve a občianskom práve Slovenskej republiky. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky vývoja, súčasnej podoby a inštitucionálneho zabezpečenia medzinárodnoprávneho režimu vzdušného priestoru. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok dočasného vysielania zamestnancov do Európskej únie z pohľadu práva sociálneho zabezpečenia v Českej republike. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku zdieľanej ekonomiky nielen z hľadiska českej právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, hĺbkovo objasňuje a porovnáva prekážky v práci na strane zamestnanca na výkon odborovej funkcie podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Siedma štúdia ponúka čitateľovi rozsiahlu hĺbkovú analýzu spätú s otázkami kontroly elektronickej komunikácie zamestnancov v rozhodovacej činnosti súdov. Posledná, ôsma štúdia sa zaoberá analýzou a objasnením aplikácie európskeho práva v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. Nasledujúca vedecká esej, ktorú nové číslo prináša, je venovaná problematike personálnych rizík a ich predchádzaniu. Finálna sekcia „Informácie“ prináša súhrnnú správu o XIII. ročníku Dies Luby Iurisprudentiae, ktorý sa uskutočnil v dňoch 28. a 29. septembra 2017 pod názvom Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2017-04
s. 1-243 • PDF • 3106 kBŠtúdie


Eseje


Informácie