Odstúpenie a výpoveď vo vzťahu k pracovnoprávnym zmluvám a dohodám

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 665 kB

Andrea Olšovská – Marianna Novotná

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 4 • strany 42-59 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Odstúpenie od zmluvy, rovnako ako výpoveď zmluvy sú civilnoprávne (súkromnoprávne) inštitúty, realizáciou ktorých dochádza k zániku dotknutého záväzkovoprávneho vzťahu. Napriek štandardnému ukotveniu týchto právnych prostriedkov v rámci jednotlivých odvetví súkromného práva nie je ponímanie rozsahu a obsahu možnosti ich aplikácie v pracovnoprávnych zmluvných vzťahoch jednoznačné a bezproblémové. Nejasnosti vyplývajú najmä vo vzťahu k riešeniu otázky, do akej miery je prípustné takéto ukončenie zmluvného vzťahu s prvkami pracovnoprávnej povahy na základe všeobecných dôvodov odstúpenia, prípadne výpovede, upravených civilnoprávnymi normami Občianskeho zákonníka ako základného predpisu všeobecného súkromného práva.

Kľúčové slová: Pracovné právo; občianske právo; subsidiarita; odstúpenie od zmluvy; výpoveď zmluvy; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/04/SEI-2017-04-Studies-Olsovska-Andrea-Novotna-Marianna.pdf

Bibliografická citácia

OLŠOVSKÁ, A. a M. NOVOTNÁ. Odstúpenie a výpoveď vo vzťahu k pracovnoprávnym zmluvám a dohodám. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 4, s. 42-59 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-04/odstupenie-a-vypoved-vo-vztahu-k-pracovnopravnym-zmluvam-a-dohodam/.