Prekážka v práci na strane zamestnanca na výkon odborovej funkcie

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 662 kB

Marek Švec – Simona Schuszteková – Adam Madleňák

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 4 • strany 143-161 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Vedecký príspevok sa zaoberá analýzou relevantných ustanovení Zákonníka práce Slovenskej republiky dotýkajúcich sa poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon odborovej funkcie. Autori si kladú za cieľ na základe skúseností z aplikačnej praxe poukázať na existujúce rozdiely v jednotlivých právnych inštitútoch (porovnanie inštitútu prekážky v práci na strane zamestnanca a inštitútu poskytnutia pracovného voľna na výkon činnosti odborovej organizácie). Predmetom právneho výkladu je rovnako problematika hmotného zabezpečenia zamestnancov počas čerpania poskytnutého pracovného voľna zo strany zamestnávateľa i výklad k vybraným pracovnoprávnym nárokom zamestnancov.

Kľúčové slová: Pracovné právo; Zákonník práce; prekážka v práci na strane zamestnanca; pracovné voľno; náhrada mzdy; odborová organizácia; zamestnanec; zamestnávateľ; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/04/SEI-2017-04-Studies-Svec-Marek-Schusztekova-Simona-Madlenak-Adam.pdf

Bibliografická citácia

ŠVEC, M., S. SCHUSZTEKOVÁ a A. MADLEŇÁK. Prekážka v práci na strane zamestnanca na výkon odborovej funkcie. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 4, s. 143-161 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-04/prekazka-v-praci-na-strane-zamestnanca-na-vykon-odborovej-funkcie/.