Vývoj, súčasná podoba a inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu vzdušného priestoru

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 864 kB

Juraj Jankuv

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 4 • strany 60-101 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cieľom predloženej štúdie je identifikovať a analyzovať vývoj, súčasnú podobu, ako aj inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu vzdušného priestoru v duchu existujúcich obyčajových, zmluvných i nezáväzných soft law noriem medzinárodného verejného práva, a v stručnom pohľade i v duchu noriem práva Európskej únie. Osobitný priestor bude v štúdii venovaný i problematike interakcie medzinárodnoprávneho režimu vzdušného priestoru a medzinárodného práva životného prostredia v oblasti ochrany klímy. Tieto analýzy nám umožnia identifikovať najdôležitejšie problémy a výzvy medzinárodného leteckého práva ako jedného z významných pododvetví medzinárodného práva verejného.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; medzinárodnoprávny režim; vzdušný priestor; medzinárodné organizácie; medzinárodné orgány.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/04/SEI-2017-04-Studies-Jankuv-Juraj.pdf

Bibliografická citácia

JANKUV, J. Vývoj, súčasná podoba a inštitucionálne zabezpečenie medzinárodnoprávneho režimu vzdušného priestoru. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 4, s. 60-101 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-04/vyvoj-sucasna-podoba-a-institucionalne-zabezpecenie-medzinarodnopravneho-rezimu-vzdusneho-priestoru/.