K otázkam „voluntary tax compliance“

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: esej
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 698 kB

Mária Sabayová

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 1 • strany 173-185 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Daňové úniky sú témou, ktorá zaujíma vedcov i politikov. O ich príčinách a možnostiach eliminácie sa vedú neustále polemiky. Mnohé štúdie týkajúce sa postoja človeka k plateniu daní ukazujú, že úspešnosť výberu nemusí vždy spočívať v stratégii odstrašovania, ale oveľa efektívnejší výber sa dá dosiahnuť, ak budú prítomné silné sociálne štandardy, ktoré je navyše dôležité s daňovníkmi správne odkomunikovať. Predložený príspevok predstavuje stručný prehľad literatúry o vplyvoch na správanie sa daňovníkov. Autorka v ňom tiež skúma a vyhodnocuje výsledky prieskumu pilotného dotazníka pre priamy prieskum uskutočnený v rámci výskumu č. 164 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave na tému dobrovoľného platenia daní.

Kľúčové slová: Daň; prístup; zastrašovanie; sociálna dilema; sociálna norma; osobný štandard; dôvera; ekonomické faktory; spravodlivosť; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/01/SEI-2018-01-Essays-Sabayova-Maria.pdf

Bibliografická citácia

SABAYOVÁ, M. K otázkam „voluntary tax compliance“. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 1, s. 173-185 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-01/k-otazkam-voluntary-tax-compliance/.