Číslo 2018-01

Číslo 2018-01

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-01
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2018-01

Prvé číslo šiesteho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo osem samostatných vedeckých štúdií, jednu vedeckú esej, ako aj jednu informáciu v štyroch rôznych jazykoch – v angličtine, nemčine, češtine a slovenčine. V rámci rubriky „Štúdie“ v poradí prvá štúdia ponúka čitateľom veľmi komplexný a podrobný pohľad na základné kľúčové charakteristiky právnych úprav daňových stimulov pre malé podniky v postsocialistických krajinách. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku postavenia dohody o zrážkach zo mzdy a iných príjmov v exekučnom práve Českej republiky. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky trestného činu krádeže z pohľadu slovenskej justičnej praxe. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie kľúčových otázok pracovnoprávnej úpravy kontroly a sledovania zamestnancov v Českej republike. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku nelegálneho zamestnávania v Slovenskej republike v kontexte aktuálnych zmien právnej úpravy týkajúcej sa registračnej povinnosti zamestnávateľa. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, hĺbkovo objasňuje a porovnáva inštitúty zabezpečenia práv a povinností v slovenskom pracovnom práve. Siedma štúdia ponúka čitateľovi rozsiahly hĺbkový výklad spätý s otázkami uzatvorenia manželstva podľa slovenského právneho poriadku. Posledná, ôsma štúdia sa zaoberá precíznou analýzou a objasnením inštitútu zavinenia pri účastníctve na trestnom čine z pohľadu slovenského trestného práva. Nasledujúca vedecká esej, ktorú nové číslo prináša, sa interdisciplinárne venuje problematike tzv. „voluntary tax compliance“. Záverečná sekcia „Informácie“ prináša súhrnnú správu o medzinárodnej vedeckej konferencii „Pracovné právo v digitálnej dobe“, ktorá sa uskutočnila dňa 6. novembra 2017.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2018-01
s. 1-205 • PDF • 2758 kBŠtúdie


Eseje


Informácie