Trestný čin krádeže z pohľadu justičnej praxe

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 687 kB

Adrián Jalč

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 1 • strany 58-70 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá najrozšírenejším trestným činom v Slovenskej republike – krádežou, a to so zameraním na krádež vlámaním. Dôraz sa kladie na trestnoprávne vymedzenie krádeže podľa aktuálne platného právneho stavu, s poukázaním na praktické príklady, judikatúru a samotnú výšku trestu pre páchateľov predmetnej trestnej činnosti.

Kľúčové slová: Trestné právo; trestný čin; krádež; zavinenie; krádež vlámaním; škoda; judikatúra; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/01/SEI-2018-01-Studies-Jalc-Adrian.pdf

Bibliografická citácia

JALČ, A. Trestný čin krádeže z pohľadu justičnej praxe. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 1, s. 58-70 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-01/trestny-cin-kradeze-z-pohladu-justicnej-praxe/.