Zabezpečenie práv a povinností v slovenskom pracovnom práve

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 659 kB

Marcel Dolobáč

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 1 • strany 106-120 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje zabezpečenie práv a povinností v pracovnom práve, pričom sa zameriava na vybrané teoreticko-právne, ako aj praktické problémy jednotlivých zabezpečovacích inštitútov, t.j. dohody o zrážkach zo mzdy, ručenia a záložného práva. V súvislosti s reálne možnou aplikáciou a realizáciou týchto inštitútov poukazuje na nevyhnutnosť využitia metódy analógie občianskoprávnych predpisov. Napokon sa autor v nadväznosti na aktuálnu právnu úpravu zamýšľa nad opakovane predostretou požiadavkou zamestnávateľov na rozšírenie katalógu zabezpečovacích inštitútov v pracovnom práve.

Kľúčové slová: Pracovné právo; zabezpečenie práv a povinností; dohoda o zrážkach zo mzdy; ručenie; záložné právo; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/01/SEI-2018-01-Studies-Dolobac-Marcel.pdf

Bibliografická citácia

DOLOBÁČ, M. Zabezpečenie práv a povinností v slovenskom pracovnom práve. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 1, s. 106-120 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-01/zabezpecenie-prav-a-povinnosti-v-slovenskom-pracovnom-prave/.