Zavinenie pri účastníctve na trestnom čine

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 856 kB

Milan Boroš

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 1 • strany 143-172 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autor v príspevku venuje pozornosť vzájomnému vzťahu dvoch trestnoprávnych inštitútov, ktoré nachádzajú svoje právne zakotvenie v základoch trestnej zodpovednosti reglementovaných slovenským Trestným zákonom. Ich zákonná úprava je pomerne jadrná, v dôsledku čoho nie je úplne spôsobilá ponúkať explicitné odpovede na viaceré otázky, ktoré sa v právnej praxi vyskytujú. Zavinenie je nevyhnutnou podmienkou trestnej zodpovednosti každej jednotlivej fyzickej osoby, bez ohľadu na to, či trestný čin spácha sama alebo v súčinnosti s viacerými, avšak pri pluralitnej účasti naberá o čosi iný rozmer. Tento rozmer sa preto autor pokúša načrtnúť v predloženom príspevku, pričom ho analyzuje v teoreticko-metodologických súvislostiach a čiastočne i z historicko-právneho pohľadu.

Kľúčové slová: Trestné právo; trestný čin; zavinenie; účastníctvo; spolupáchateľstvo; pomoc; návod; objednávateľstvo; organizátorstvo; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/01/SEI-2018-01-Studies-Boros-Milan.pdf

Bibliografická citácia

BOROŠ, M. Zavinenie pri účastníctve na trestnom čine. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 1, s. 143-172 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-01/zavinenie-pri-ucastnictve-na-trestnom-cine/.