Trestnoprávne aspekty eutanázie

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: esej
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 632 kB

Vladimíra Dercová

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 2 • strany 145-157 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Otázka eutanázie a jej beztrestnosti nastoľuje mnoho právnych a morálnych otázok, ktoré zostávajú doposiaľ nezodpovedané. Príspevok nemá v úmysle podávať názory o vhodnosti či morálnosti eutanázie alebo asistovanej samovraždy, ani kritizovať či vyzdvihovať právnu úpravu štátov, ktoré uzákonili beztrestnosť eutanázie či asistovanej samovraždy. Jeho text prináša rýdzo právny náhľad na problematiku eutanázie. Sprehľadnené poznatky umožňujú nazrieť na zahraničné právne úpravy, ktoré zaviedli beztrestnosť eutanázie, prípadne beztrestnosť asistovanej samovraždy, a vypovedajú o tom, ako kvalifikuje takéto konanie slovenský zákonodarca.

Kľúčové slová: Trestné právo; eutanázia; asistovaná samovražda; úkladná vražda; neposkytnutie pomoci; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/02/SEI-2018-02-Essays-Dercova-Vladimira.pdf

Bibliografická citácia

DERCOVÁ, V. Trestnoprávne aspekty eutanázie. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 2, s. 145-157 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-02/trestnopravne-aspekty-eutanazie/.