Zásada zákazu diskriminácie v B2B vzťahoch

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 714 kB

Daniela Hlobíková

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 2 • strany 124-144 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Autorka v príspevku skúma možnosti aplikácie všeobecnej právnej zásady európskeho práva – zásady rovnosti, respektíve zásady zákazu diskriminácie v horizontálnych právnych vzťahoch medzi podnikateľskými subjektmi. Odpoveď na otázku, či sa daná zásada uplatňuje v B2B vzťahoch, je podmienená identifikovaním obsahu uvedenej právnej zásady a určením jej uplatniteľnosti na súkromnoprávne vzťahy. Autorka sa tiež zaoberá súvisiacou otázkou zákazu diskriminácie v súťažnom práve.

Kľúčové slová: Právo Európskej únie; všeobecná právna zásada; zákaz diskriminácie; B2B vzťahy.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/02/SEI-2018-02-Studies-Hlobikova-Daniela.pdf

Bibliografická citácia

HLOBÍKOVÁ, D. Zásada zákazu diskriminácie v B2B vzťahoch. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 2, s. 124-144 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-02/zasada-zakazu-diskriminacie-v-b2b-vztahoch/.