Informačný ponukový systém starobného dôchodkového sporenia

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 720 kB

Miloš Lacko

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 3 • strany 63-82 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Starobné dôchodkové sporenie je systémom funkčne nadväzujúcim na všeobecný systém dôchodkového poistenia, pričom je zameraný na kapitalizáciu sporiteľom nasporených finančných prostriedkov na jeho osobnom dôchodkovom účte. Predzmluvná časť výplatnej fázy predmetného systému je z administratívno-procesného pohľadu vybudovaná na Centrálnom informačnom ponukovom systéme, ktorý je tak významným a systémovým prvkom starobného dôchodkového sporenia. Príspevok analyzuje úlohy a ciele tohto informačného systému vo výplatnej fáze dôchodkov, a zároveň si kladie otázku, či napĺňa funkcie súčasných moderných informačných systémov a v konečnom dôsledku tak napomáha zaisťovaniu ústavného práva fyzickej osoby na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, alebo, naopak, je len informačným systémom, ktorý kopíruje pravidlá a prístupy zavedené právnou úpravou sporiacej metódy v dôchodkovom modeli Slovenskej republiky (individualizáciou sporenia s nízkou mierou ekonomickej garancie), a osobitne v procese uzatvárania zmluvy o poistení dôchodku, ktorá zásadným spôsobom nepodporuje realizáciu uvedeného ústavného práva.

Kľúčové slová: Právo sociálneho zabezpečenia; hmotné zabezpečenie v starobe; starobné dôchodkové sporenie; zmluva o poistení dôchodku; ponuka doživotného/dočasného starobného dôchodku; ponuka doživotného/dočasného predčasného starobného dôchodku; dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/03/SEI-2018-03-Studies-Lacko-Milos.pdf

Bibliografická citácia

LACKO, M. Informačný ponukový systém starobného dôchodkového sporenia. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 3, s. 63-82 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-03/informacny-ponukovy-system-starobneho-dochodkoveho-sporenia/.