Číslo 2018-03

Číslo 2018-03

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-03
Čítať časopis (PDF)

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA • Číslo 2018-03

Tretie číslo šiesteho ročníka časopisu SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA ponúka celkovo šesť samostatných vedeckých štúdií. V poradí prvá štúdia ponúka čitateľom komplexný a podrobný analytický pohľad na otázku, či v kontexte aktuálneho diania možno v prípade práva na azyl uvažovať skôr o kolektívnom výkone individuálneho práva alebo o ňom možno uvažovať ako o kolektívnom práve. Nasledujúca štúdia dôkladne analyzuje, sprehľadňuje a príkladne vysvetľuje problematiku postavenia noriem práva Európskej únie v rámci ústavného práva a ostatnej právnej úpravy Slovenskej republiky. Tretia štúdia sa venuje veľmi podrobnému systematickému objasneniu, ako aj hĺbkovej analýze problematiky Informačného ponukového systému starobného dôchodkového sporenia v rámci slovenského práva sociálneho zabezpečenia. V poradí ďalšia štúdia ponúka čitateľom systematické a hĺbkové vymedzenie a objasnenie vybraných kľúčových právnych otázok vzťahujúcich sa na inštitút zastúpenia v spotrebiteľských sporoch podľa slovenského právneho poriadku. Piata štúdia podrobne predstavuje, sprehľadňuje, analyzuje a objasňuje problematiku medzinárodnoprávnych aspektov a zmien vnímania inštitútu suverenity štátu v interakcii s možnosťou jej narušenia. Posledná štúdia dôkladne analyzuje a komplexne objasňuje vynaložené úsilie a zásadné úspechy medzinárodného spoločenstva na ceste ku globálnej dohode o ochrane klímy.


Kompletná verzia čísla SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2018-03
s. 1-158 • PDF • 2128 kBŠtúdie