Zmena vnímania suverenity štátu v interakcii s možnosťou jej narušenia

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 722 kB

Laura Bačová

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 3 • strany 95-113 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je poskytnúť čitateľom komplexný prehľad o medzinárodnoprávnom rámci, ktorý upravuje právo štátov siahnuť k použitiu ozbrojenej sily, s poukázaním na niektoré súčasné nejasnosti, ktoré vzišli z kontextu humanitárnej intervencie a jej nástupníckeho konceptu, tzv. doktríny „Zodpovednosť za ochranu“ (anglicky Responsibility to Protect) alebo „R2P“. Stretávame sa s jednoznačným rozporom medzi princípom zákazu použitia ozbrojenej sily voči suverénnym štátom, zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov a presadzovaním a ochranou ľudských práv. Jedným z najnaliehavejších problémov je otázka, ako konať v prípade, ak sa žiada nasadiť vojenskú silu ako odpoveď na krízu spôsobilú ohroziť medzinárodný mier a bezpečnosť, zahrňujúcu neschopnosť štátov ochrániť svojich vlastných občanov, alebo v prípade, ak tieto štáty samé hrubo porušujú ľudské práva svojho vlastného obyvateľstva.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; Organizácia Spojených národov; humanitárna intervencia; doktrína zodpovednosti za ochranu; Charta Organizácie Spojených národov; sankcie; suverenita štátu.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/03/SEI-2018-03-Studies-Bacova-Laura.pdf

Bibliografická citácia

BAČOVÁ, L. Zmena vnímania suverenity štátu v interakcii s možnosťou jej narušenia. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 3, s. 95-113 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-03/zmena-vnimania-suverenity-statu-v-interakcii-s-moznostou-jej-narusenia/.